MỪNG NĂM MỚI 2020 | CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT MAY ÁO THUN TẶNG ĐẾN 5% SỐ LƯỢNG.